Átláthatóság

Hitelesség, Törvényesség. Átláthatóság

ESZA pngAlapítványunk 2015 márciusban felvételt nyert az Adománygyűjtők Önszabályzó Testületébe. A csatlakozástól függetlenül is, magunkénak valljuk a Testület Etikai Kódexében rögzített alapelveket melyekből az alábbiakban kivonatot közlünk:

 

HITELESSÉG

hitelessegSzervezetünk mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ. Az általunk közzétett adatok megfelelnek a valóságnak. Elkerüljük a félretájékoztatást. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adományozók tudatosan, megfelelő információk birtokában tudjanak adományozói döntést hozni, valamint, hogy adományuk az adományozó szándéka és a szervezet célkitűzése szerint hasznosuljon.
Törekszünk a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül válaszolunk és intézkedünk, amennyiben kérdés vagy jogos panasz érkezik.
Az adományok, támogatások gyűjtését tisztességesen, létesítő okiratának megfelelően, a meglévő és lehetséges adományozóinkat tiszteletben tartva végezzük.

 

 

TÖRVÉNYESSÉG

ParagrafusSzervezetünk törvényesen működik. Amennyiben szabálytalanságot észlelnénk, azonnal intézkedünk azok megszüntetésére, kijavítására. A szervezet törvényes és etikus gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Kivonat az Alapító Okiratból:

„ 7.1 … Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság, amely 3[1] főből áll. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra[2]. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók. A felügyelő bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. …

7.3. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal –, és a szerint működik. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. …

7.5. A felügyelő bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

  1. az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
  2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő bizottság jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. …”

Az alapítvány működésének részleteit az Alapító Okirat szabályozza.

AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA

NagyítóSzervezetünk törekszik az átláthatóságra, mind az operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtéseink során. Alapvető célunk, hogy az adományozónak minden adománygyűjtés során lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mire ad; adománya milyen mértékben fog hasznosulni; hogyan tájékozódhat vagy követheti nyomon adományának hasznosulását.
Adománygyűjtés célját minden esetben világosan kommunikáljuk. Világos kommunikációt jelent, ha adománygyűjtés során kifejtettük a potenciális adományozók számára:
– hogy az adományozásnak konkrét vagy általános célja van,
– az adománygyűjtés céljához kapcsolódó a projekt (ha van ilyen) időbeli ütemezését, várható menetét,
– az adomány felhasználásáról történő visszacsatolás módját és várható idejét.

 

A BEFOLYT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS, ADATOK NYILVÁNOS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

SzócsőSzervezetünk az adományozást követően a vállalt módon, honlapunkon és facebook oldalunkon tájékoztatja az adományozót az előre kommunikált ütemezés szerint az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról. Az egyes adománygyűjtési akciók lezárását követően közzé tesszük az adományból a költségek hasznosulásának arányait, százalékosan, vagy összeg szerint mennyit fordítottunk az adott adományból a megnevezett célra, és mennyit az egyéb adománygyűjtéshez kapcsolódó költségekre.

 

 

NYILVÁNOSSÁG

Szervezetünk, az Etikai Kódexben vállaltak szerint jeleníti meg az alapelvekben foglalt nyilvánossági feltételeket.
– A szükséges adatokat elhelyeztük a nonprofit.hu Nonprofit Önarckép elnevezésű szervezeti adatbázisban is.
– Honlapunkon, maximum 3 kattintás mélységig elhelyezzük a kötelező dokumentumokat.